06-5201 1362
info@hondenschoolonyx.nl
info@hondenschoolonyx.nl

PRIVACY

Hondenschool Onyx is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Hondenschool Onyx is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen); 2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

Artikel 1 – Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Hondenschool Onyx verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Hondenschool Onyx. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van nieuwsbrieven en contact middels e-mail op het gebied van hondengedrag. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Hondenschool Onyx  te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Artikel 2 – Marketingactiviteiten

Hondenschool Onyx houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Hondenschool Onyx.

Artikel 3 – Beveiligingsniveau

Hondenschool Onyx beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Artikel 4 – Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5 – Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: Hondenschool Onyx
Mw. S. Sudmeier

Slingerweg 51

1777 AG Hippolytushoef


Artikel 6 – Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.hondenschoolonyx.nl ) worden gepubliceerd.